Bản đồ

Công ty TNHH Một Thành Viên Đông Phú Tiên

Văn Phòng: Đông Phù, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3907099

Email: dongphutien@gmail.com

Website: laodongbacninh.com.vn

ỨNG TUYỂN

(ghi rõ vị trí ứng tuyển)