Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2019

Rate this post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày …. tháng …. năm….. 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……

(Ban hành kèm theo TT số ………..ngày ………..

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là ÔNG/BÀ:………………………               Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  Giám đốc

Đại diện:

Địa chỉ trụ sở công ty:

Và một bên là ÔNG/BÀ: ………………………                                     Giới tính:Nam/Nữ

Sinh ngày: ……………Dân tộc: …………………Quốc tịch: ………………………..

Số CMND: ……………… Ngày cấp: ………………Nơi cấp: ……………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động thời vụ và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: thời vụ

– Từ ngày ….tháng …. năm ….. đến ngày…..tháng…….năm

– Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………

– Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Công việc phải làm: ………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: ………………………………………………………………

– Được cấp phát ………………………………………………………………

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc:………………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công: ………………………………………………

– Hình thức trả lương: ………………………………………………………………

– Được trả lương vào các ngày ……………………………………………………

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): ……………………………

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (Tùy theo từng công ty)

– Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………

Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động thời vụ.

– Chấp hành quy định, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động thời vụ này được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở Công ty ……………………………vào ngày…tháng … năm …

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                              NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

Đánh Giá :
Rate this post